Știri

30.8.2016

back

ANUNŢ privind concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant de consultant artistic

ANUNŢ privind concursul pentru ocuparea postului de execuţie vacant de consultant artistic

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti organizează, în temeiul Legii nr. 53/200-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG  nr. 286/2011 şi a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la sediul din str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intrarea din str. Jean Geogescu, etajul 1, sector 1, Bucureşti, în perioada 21.09.2016-26.09.2016, concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant de execuţie de consultant artistic (S) gradul I (1 post) la Compartimentul Cercetare/Documentare/Mediatecă, Centrul Naţional al Dansului Bucureşti.

Descarcă aici /upload/main/editor/anuntpostconsartistic30-08-2016.PDF

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

 studii superioare în domeniul artelor, ştiinţelor umaniste sau sociale, absolvite cu diploma de licenţă;

– vechime minimum 1 an în specialitatea studiilor;

– cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională, nivel avansat (scris si citit);

– cunostinte de operare PC;

– constituie un avantaj studiile postuniversitare absolvite potrivit legii şi/sau absolvirea unor programe de perfecţionare în  domeniul studiilor de specialitate.

NB. Candidatul trebuie să prezinte o listă de articole şi evenimente scrise/organizate pentru domeniul istoriei şi arhivării dansului contemporan.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor – termen limită: 13 septembrie 2016, ora 16:00

Afişare rezultate selecţia dosarelor: 14 septembrie 2016

Termen depunere contestaţii selecţia dosarelor: 15 septembrie 2016, ora 16.00

Afişare rezultate contestaţii selecţia dosarelor – 16 septembrie 2016

 • proba scrisă21 septembrie 2016, ora 12:00

Afişare rezultate proba scrisă: 21 septembrie 2016

Termen depunere contestaţii proba scrisă: 22 septembrie 2016, ora 16.00

Afişare rezultate contestaţii proba scrisă – 23 septembrie 2016

 • proba interviu26 septembrie 2016, ora 11:00

Afişare rezultate interviu: 26 septembrie 2016

Termen depunere contestaţii interviu : 27 septembrie 2016, ora 16.00

Afişare rezultate contestaţii interviu : 28 septembrie 2016

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a CNDB (www.cndb.ro) până la data de 29 septembrie 2016.

Înscrierea la concurs:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Tematica de concurs:

 1. Atribuţiile Compartimentului Cercetare/Documentare/Mediatecă aşa cum sunt menţionate în ROF CNDB
 2. Istoria dansului romanesc modern şi contemporan (1900 – 2004)
 3. Tipuri de documente şi tehnici de arhivare şi cercetare în domeniu
 4. Cadrul legal care reglementează activitatea instituţiilor de spectacole din România.

Bibliografie concurs:

 • Cronici de dans – O lume intreagă din fărâme, 1972-2012, volumul I şi II, Liana aTugearu
 • Experimentalismul în coregrafia românească a anilor 60-70, Editura Caligraf, 2004
 • Reserching dance – Evolving modes of enquirery – Sondra Horton Fraleigh, Penelope Hanstein, 1999
 • Dansul in sec XX – Isabell Ginot, 2011, Editura Coresi
 • Documenting Dance – A Practical Guide – Dance Heritage Coalition Ltd, 2006
 • Life once more: forms of reenactment in contemporary art, Editura Witte de With, 2016
 • The Archive as productive Space of Conflict – Markus Miessen, Yann Chateigne, Sterneberg Press, 2016
 • Memoria, Istoria, Uitarea – Paul Ricoeur, Editura Amarcord, 2001
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, aprobat prin OMC nr. 2616/2013, modificat şi completat prin OMC nr. 2231/05.04.2016;
 • O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul administrativ al Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, etajul 1, intrarea din str. Jean Georgescu, sector 1, Bucureşti, persoană de contact: Mariana Ochenatu, telefon: 021. 3188676, e-mail: .

Sari la conținut