fbpx

Știri

16.5.2016

back

ANUNŢ concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant II

ANUNŢ concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant II

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti organizează, în temeiul Legii nr. 53/200-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011 şi a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la sediul din str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intrarea din str. Jean Geogescu, etajul 1, sector 1, Bucureşti, în perioada 07.06.2016-10.06.2016, concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de conducere vacant de Şef Serviciu gradul II (S) (1 post), în cadrul Serviciului Organizare Programe şi Proiecte.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 studii superioare în domeniul artelor, ştiinţelor umaniste sau sociale, absolvite cu diploma de licenţă;

– minim 7 ani vechime în muncă şi în specialitatea studiilor;

– cunoaşterea unei limbi straine de circulaţie internaţională, nivel avansat (scris si citit);

– cunostinte de operare PC;

– experienţă dovedită în scriere şi implementare de proiecte culturale;

– constituie un avantaj studiile postuniversitare absolvite potrivit legii şi/sau absolvirea unor programe de perfecţionare în  domeniul studiilor de specialitate

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor – termen limită: 30 mai 2016, ora 16:00

Afişare rezultate selecţia dosarelor: 31 mai 2016

Termen depunere contestaţii selecţia dosarelor: 01 iunie 2016, ora 16.00

Afişare rezultate contestaţii selecţia dosarelor – 02 iunie 2016

 • proba scrisă: 07 iunie 2016, ora 11:00

Afişare rezultate proba scrisă: 07 iunie 2016

Termen depunere contestaţii proba scrisă: 08 iunie 2016, ora 16.00

Afişare rezultate contestaţii proba scrisă – 09 iunie 2016

 • proba interviu: 10 iunie 2016, ora 11:00

  Afişare rezultate interviu: 10 iunie 2016

  Termen depunere contestaţii interviu : 13 iunie 2016, ora 16.00

  Afişare rezultate contestaţii interviu : 14 iunie 2016

  Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a CNDB (www.cndb.ro) până la data de 15 iunie 2016.

Inscrierea la concurs:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Tematica de concurs:

 1. Organizarea și funcționarea CNDB. ROF, Organigrama, Programe și Proiecte.
 2. Cadrul legal care reglementează activitatea instituțiilor de spectacole din România.
 3. Mecanisme de finanțare a proiectelor culturale la nivel național și internațional.
 4. Definiții și termeni de referință regăsiți în cadruOUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultura;
 5. Drepturile artiştilor prevăzute în Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și a drepturilor conexe, cu modificările si completările ulterioare.

Bibliografie concurs:

 • Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, cu modificările ulterioare;
 •  Hotărârea Guvernului nr. 530/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, aprobat prin OMC nr. 2616/2013, modificat şi completat prin OMC nr. 2231/05.04.2016;
 • O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultura;
 • Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si a drepturilor conexe, cu modificările si completările ulterioare;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul administrativ al Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, etajul 1, intrarea din str. Jean Georgescu, sector 1, București, persoană de contact: Mariana Ochenatu, telefon: 0213188676/0746099947, e-mail: .

Sari la conținut