fbpx

Știri

16.5.2016

back

ANUNŢ concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant I

ANUNŢ concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant I

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti organizează, în temeiul Legii nr. 53/200-Codul Muncii, republicată, a Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011 şi a Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la sediul din str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intrarea din str. Jean Geogescu, etajul 1, sector 1, Bucureşti, în perioada 08.06.2016-13.06.2016, concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual de conducere vacant de contabil şef gradul II (S) (1 post), în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Salarizare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

– studii superioare în domeniul ştiinţelor economice, absolvite cu diploma de licenţă;

– minim 7 ani vechime în muncă şi în specialitatea studiilor;

-cunoaştere limbă străină de circulaţie internaţională, nivel mediu;

– cunoştinte de operare PC;

– constituie un avantaj vechimea în domeniul bugetar.

Calendarul concursului:

 • depunerea dosarelor – termen limită: 30 mai 2016, ora 16:00

Afişare rezultate selecţia dosarelor: 31 mai 2016

Termen depunere contestaţii selecţia dosarelor: 01 iunie 2016, ora 16.00

Afişare rezultate contestaţii selecţia dosarelor – 02 iunie 2016

 • proba scrisă: 08 iunie 2016, ora 11:00

Afişare rezultate proba scrisă: 08 iunie 2016

Termen depunere contestaţii proba scrisă: 09 iunie 2016, ora 16.00

Afişare rezultate contestaţii proba scrisă – 10 iunie 2016

 • proba interviu: 13 iunie 2016, ora 11:00

 Afişare rezultate interviu: 13 iunie 2016

Termen depunere contestaţii interviu : 14 iunie 2016, ora 16.00

 Afişare rezultate contestaţii interviu : 15 iunie 2016

  Rezultatelor finale ale concursului se afişează la sediu şi pe pagina de internet a CNDB (www.cndb.ro) până la data de 16 iunie 2016.

 Inscrierea la concurs:

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Tematica de concurs:

 • Organizarea şi conducerea contabilităţii;
 • Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice;
 • Controlul financiar preventiv la instituţiile publice. Obiectivele, organizarea şi regimul acordării vizei de control financiar preventiv;
 • Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Achiziţiile publice. Cadru general, procedurile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dosarul achiziţiei publice, modalităţi de achiziţie publică;
 • Inventarierea patrimoniului. Cadrul legal, înreegistrarea, scoaterea din funcţiune, valorificarea, declasarea şi clasarea bunurilor.

Bibliografie concurs:

 • Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, cu modificările ulterioare;
 •  Hotărârea Guvernului nr. 530/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, aprobat prin OMC nr. 2616/2013, modificat şi completat prin OMC nr. 2231/05.04.2016;
 • O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultura;
 • LEGEA Contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991, actualizată;
 • LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;

·LEGEA NR. 339/2015 A BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2016;

 • LEGE nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare*) – Republicată;
 • LEGE nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2016 de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • LEGE nr. 340 din 18 decembrie 2015 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;
 • ORDIN nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale;
 • ORDIN nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
 • DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
 • O.G. nr.119/1999, republicată, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
 • ORDIN nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice;
 • O.M.F.P. nr. 923/2014, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
 • O.M.F.P. nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HOTĂRÂRE nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • ORDIN nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 • ORDIN nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
 • ORDIN nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005;
 • ORDIN nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • ORDIN nr. 1826 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune
 • HOTĂRÂRE nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
 • ORDIN nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;
 • LEGE nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • LEGE nr. 53/2003 (CODUL MUNCII) – REPUBLICARE;
 • LEGE CADRU nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul administrativ al Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, Str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, etajul 1, intrarea din str. Jean Georgescu, sector 1, București, persoană de contact: Mariana Ochenatu, telefon: 0213188676/0746099947, e-mail: .

Sari la conținut